hizmetlerimiz

Kaliteli Hizmet Uygun Fiyat Avantajları

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler aslında haberler ile ilgili tüm sorularımıza yanıt buluyor.
Son yıllarda herkes tarafından konuşulan, ‘’2020 yılına kadar enerji kimlik belgesi almayan yapılarda hiçbir şekilde alım-satım- kiralama yapılamayacağı’’ yönünde çıkan haberler ev sahipleri ve kiracıların gündemine oturmuş durumda.
 
Enerji kimlik belgesini almak zorunlu mu, enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu nedir gibi sorulara cevap vermeden önce kısaca enerji kimlik belgesi nedir sorusunu cevaplayalım.
 
Enerji kimlik belgesi;
 
Binalar için düzenlenen, bina genelinde; ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb. enerji sistemlerinin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.
 
Her bir enerji sisteminin (ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb.), ilgili standartlarla, konfor şartlarından ödün vermeden, uygun hesaplamalar sonucunda, asgari olarak enerji tüketim değeri ortaya çıkar ve bu değere göre enerji performans sınıfları belirlenir.
 
Enerji performans sınıfları, sistemlerin enerjiyi ne kadar verimli kullanabildikleri ile doğrudan ilişkilidir. "A"dan G’ye kadar olan harflendirme sistemi, binanın enerji performans derecesini belirler, "A" sınıfı enerjiyi en verimli kullanan binayı tanımlarken, "G" sınıfına doğru gidildikçe enerjiyi daha az verimli kullanan binalar karşımıza çıkar.
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur?
 
Enerji Kimlik Belgesini açıkladıktan sonra bu belgeyle ilgili hükümlerin hangi kanunda yer aldığını inceleyelim.
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nde’’ mevcut ve yeni binalara ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ almak zorunludur ibaresi yer alır.
 
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Gereklilikleri
50 m2 üzerindeki Türkiye’deki bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak zorundadır. 
 
Ancak, Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb. binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
 
Mevcut Binalar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. 
 
Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunun yayımı tarihinden (31.12.2019) itibaren 10 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.
 
Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatlar, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini Belediyeye sunmak zorundadır.
 
Yeni Yapılan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında belediyelere Enerji Kimlik Belgesi- EKB vermek zorunludur."
 
 
05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez.
 
Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenleyen yetkili kuruluş sorumludur.
 
Enerji kimlik belgesi nedir, enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu var mıdır gibi soruların cevabını, ilgili yasa ve yönetmelikten yapmış olduğumuz alıntılar ile yukarıda belirttik. Şimdi bir de yasalar tarafından zorunluluğu açıkça belirtilen enerji kimlik belgesinin alınmadığı takdirde ne olur sorusuna cevap verelim.
 
Eski Binaların Enerji Kimlik Belgesi Alması Zorunlu Mudur?
 
"Binanızın yaşının enerji kimlik belgesi zorunluluğuna doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkisi var mı?" sorusunun yanıtını verdik bu videomuzda. Binanızın yapı ruhsatının verilme tarihi, binanızı "mevcut bina" ya da "yeni bina" kategorilerinden birine yerleştiriyor ve bu ayrım zorunluluk ile ilgili küçük farklılıklara sebebiyet veriyor.
 
Bina Enerji Kimlik Belgemi Almazsam Ne Olur?
Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanıyor.
 
Enerji Verimliliği Kanunu içerisinde yer alan ‘’İdarî Yaptırımlar ve Uygulama’’ bölümünde ise cezalar açıkça belirtilmiştir.
 
MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
 
İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
 
5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.
 
Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.
 
5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.
 
5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
7nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
 
c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır.
 
ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
 
d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.
 
 
 
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.
 
Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.
 
Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?
“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.
 
Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.
 
Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

 

diğer hizmetlerimiz

Enerji Kimlik Belgesi için Detaylı Evrak İşlemleri

Enerji kimlik belgesi kısaca EKB belgesi şeklinde anılmakta olup 01.01.2011 Yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir.2011 yılından sonra Ruhsat almış binaların YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA İZNİ alma aşamasında istenmektedir. Enerji Kimlik Belgesi ile Yapınızın enerji ihtiyacını Sera Gazı emisyonunu Yapıda kullanılan yakıt cinsini vb. bütün Yapı Sistemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu bir veri tabanına yüklenmektedir .Bu veri tabanında Türkiye'nin her yerinden girilen bilgiler Türkiye Geneli gereken yakıt cinsiyle beraber harcanan Enerji Miktarının hesaplanmasına yardımcı olur.

EKB İçin Gerekli Evraklar Nereden Temin Edilir?
 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) son zamanlarda gündemden düşmeyen en önemli konu. 5627 Sayılı kanun ile tüm yapılar için zorunlu hale getirilmiştir.
 
Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 1 Ocak 2020 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutlarda alım-satımlar yapılamayacak.
 
Aynı kanunda belirtildiği üzere yapı ruhsat tarihi 1 Ocak 2011 yılından sonra yapılan binalarda zaten iskan başvuru evraklarından bir tanesi olan Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirildi.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) İçin Gerekli Evraklar
Peki enerji Kimlik belgesi için alınması için gerekli olan evraklar nelerdir;
 
Mimari Proje (Kapak, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler.)
 
Isı Yalıtım Raporu (TS-825)
 
Mekanik Proje (Isıtma, var ise soğutma, var ise havalandırma, var ise yenilenebilir enerji sistemlerine ait projeler.)
 
Elektrik Projesi (Aydınlatma projesi yeterlidir.)
 
Yapı ruhsatı
 
Not : Mevcut Bina kapsamında olan binalar (2011 yılı öncesi) projelerini bağlı bulunduğu belediyenin imar arşivinden temin edebilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen evraklar, bağlı bulunulan belediyenin imar arşivinden veya bağlı bulunulan ilçe tapu müdürlüğünden temin edilebilir. Temin edilen projeler dijital ya da asıl olarak da tarafımıza ulaştırılabilir. Projelerin bulunamaması halinde Sehatek E.V.D. bünyesindeki yetkili mimar ve mühendislerce yerinde inceleme ve röleve çalışması yapılabilir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
 
Öncelikle bir yapının Enerji Kimlik Belgesi sahibi olabilmesi için başvuru yapmaları gerekir. Başvuru yapacakları kuruluş T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) şirketi olması gerekmektedir.
 
Sahte Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Anlaşılır?
Bu çalışma için birkaç yönteme sahibiz.
 
Belgenizin sol alt köşesinde bulunan sertifika numarasını ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın’ Enerji Kimlik Belgesi sorgulama sayfasına yazarak doğruluğu tespit edilebilir.
Diğer bir kontrol yolu ise; belgenin alt kısmında yer alan düzenleyen EKB uzmanı ve şirket bilgilerinin lisansını kontrol etmek gerekmektedir.
İlgili şirketin ise EVD şirketi olup olmadığını ‘’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Yetkili Şirketler ‘’ sayfasından tespit edilebilir.
Teknik sonuçlar ile ilgili bazı kısımlar dikkat etmeliyiz. Örneğin; m2 başına kWh cinsinden binanızın harcadığı enerjinin gerçek ile örtüşmesi gerekmektedir.
Bir diğer yöntem ise; sağ üst köşede bulunan bina görüntüsünün gerçekten sizin binanız görüntüsü ile uyumlu olması gerekmektedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Günde Hazırlanır?
Enerji Kimlik Belgesi tüm belgelerin SEHATEK ailesine eksiksiz ulaştığı andan itibaren 22 saat içerisinde hazırlanıp tarafınıza ulaştırılmak üzere kargoya verilir.
 
MEVCUT BİNALAR İÇİN SON GÜN 1 OCAK 2020.
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar enerji kimlik belgesi alınması zorunludur.
 
Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.
 
Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılıyor. En yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyeyi gösteriyor. Peki Enerji Kimlik Belgesi verilirken hangi kriterlere dikkat ediliyor?
 
Bu belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimleri, aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor. Yani Enerji Kimlik Belgesinin sınıfının belirlenmesindeki tek etken ısı yalıtımı değildir ki bir binanın bu belgeyi alabilmesi için yalıtım yaptırma zorunluluğu da yoktur.
 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olan konutlar, alıcıların ev kiralama ya da satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, Enerji Kimlik Belgesinin de olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.
Daha Fazla Bilgi

EKB İçin Gerekli Evraklar Nereden Temin Edilir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) son zamanlarda gündemden düşmeyen en önemli konu. 5627 Sayılı kanun ile tüm yapılar için zorunlu hale getirilmiştir.

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 1 Ocak 2020 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutlarda alım-satımlar yapılamayacak.
 
Aynı kanunda belirtildiği üzere yapı ruhsat tarihi 1 Ocak 2011 yılından sonra yapılan binalarda zaten iskan başvuru evraklarından bir tanesi olan Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirildi.
 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) İçin Gerekli Evraklar 
Peki enerji Kimlik belgesi için alınması için gerekli olan evraklar nelerdir;
 
Mimari Proje (Kapak, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler.)
 
Isı Yalıtım Raporu (TS-825)
 
Mekanik Proje (Isıtma, var ise soğutma, var ise havalandırma, var ise yenilenebilir enerji sistemlerine ait projeler.)
 
Elektrik Projesi (Aydınlatma projesi yeterlidir.)
 
Not : Mevcut Bina kapsamında olan binalar (2011 yılı öncesi) projelerini bağlı bulunduğu belediyenin imar arşivinden temin edebilmektedir.
Yukarıda belirtilen evraklar, bağlı bulunulan belediyenin imar arşivinden veya bağlı bulunulan ilçe tapu müdürlüğünden temin edilebilir. Temin edilen projeler dijital ya da asıl olarak da tarafımıza ulaştırılabilir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
 
Öncelikle bir yapının Enerji Kimlik Belgesi sahibi olabilmesi için başvuru yapmaları gerekir. Başvuru yapacakları kuruluş T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) şirketi olması gerekmektedir.
 
Sahte Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Anlaşılır?
 
Bu çalışma için birkaç yönteme sahibiz.
 
Belgenizin sol alt köşesinde bulunan sertifika numarasını ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın’ Enerji Kimlik Belgesi sorgulama sayfasına yazarak doğruluğu tespit edilebilir.
Diğer bir kontrol yolu ise; belgenin alt kısmında yer alan düzenleyen EKB uzmanı ve şirket bilgilerinin lisansını kontrol etmek gerekmektedir.
İlgili şirketin ise EVD şirketi olup olmadığını ‘’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Yetkili Şirketler ‘’ sayfasından tespit edilebilir.
Teknik sonuçlar ile ilgili bazı kısımlar dikkat etmeliyiz. Örneğin; m2 başına kWh cinsinden binanızın harcadığı enerjinin gerçek ile örtüşmesi gerekmektedir.
Bir diğer yöntem ise; sağ üst köşede bulunan bina görüntüsünün gerçekten sizin binanız görüntüsü ile uyumlu olması gerekmektedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Günde Hazırlanır?
Enerji Kimlik Belgesi tüm belgelerin GS Mühendislik İç Mimarlık  ailesine eksiksiz ulaştığı andan itibaren 22 saat içerisinde hazırlanıp tarafınıza ulaştırılmak üzere kargoya verilir.
 
MEVCUT BİNALAR İÇİN SON GÜN 1 OCAK 2020.
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar enerji kimlik belgesi alınması zorunludur.
 
Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.
 
Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılıyor. En yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyeyi gösteriyor. Peki Enerji Kimlik Belgesi verilirken hangi kriterlere dikkat ediliyor?
 
Bu belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimleri, aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor. Yani Enerji Kimlik Belgesinin sınıfının belirlenmesindeki tek etken ısı yalıtımı değildir ki bir binanın bu belgeyi alabilmesi için yalıtım yaptırma zorunluluğu da yoktur.
 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olan konutlar, alıcıların ev kiralama ya da satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, Enerji Kimlik Belgesinin de olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.
Daha Fazla Bilgi